امینی هرندی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و جمعی دیگر از مسئولان این موسسه با سلیمیان، معاونت توسعه بازار شرکت به‌پرداخت ملت و همتیان، مدیر ارتباط...
چهارمین جلسه نظارتی بر اساس مفاد تفاهم نامه موسسه با پژوهشکده آمار در خصوص برگزاری آمارگیری از مشاغل کشور برگزار شد. به منظور بررسی مدارک و مستندات اجرای پروژه...
جلسه هماهنگی کمیته روابط عمومی، تبلیغات و بازرگانی پروژه آمارگیری مشاغل کشور به منظور جمع بندی نهایی برنامه های پیش‌ رو، برگزار شد. با توجه به نزدیک شدن زمان...
جلسه نظارت موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و پژوهشکده‌ آمار با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان این دو موسسه برگزار شد.  اولین نشست هم افزایی نظارتی پروژه...
نشست مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان با مدیران و مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد. مرکز روابط عمومی و امور بین الملل: امینی هرندی...