پژوهش بررسی تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران با همکاری موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران انجام می شود. پژوهشی با عنوان «بررسی تولید ناخالص داخلی...