پژوهش بررسی تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران با همکاری موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان انجام می شود. پژوهشی با عنوان «بررسی تولید...