اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی مشاغل کشور در شهر اصفهان با تاکید براجرای سرشماری مشاغل کشور طرح پژوهشی، تحقیقی مشاغل کشور برای سنجش میزان همکاری جامعه هدف سرشماری مشاغل...
بررسی زمینه های همکاری و تعامل موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای اجرایی شدن پروژه آمارگیری از مشاغل کشور به گزارش روابط عمومی...
بررسی ساز وکارهای همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران درخصوص اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور و  مذاکره...
تعامل و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران در اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور به گزارش روابط عمومی موسسه بانک...