اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی مشاغل کشور در شهر اصفهان با تاکید بر اجرای سرشماری مشاغل کشور طرح پژوهشی، تحقیقی مشاغل کشور برای سنجش میزان همکاری جامعه هدف سرشماری...
زمینه های همکاری و تعامل موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای اجرایی شدن پروژه آمارگیری از مشاغل کشور مورد بررسی قرار گرفت. به...
بررسی ساز و کارهای همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران در خصوص اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران در اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور تعامل و همکاری گسترده خواهد داشت. به گزارش روابط...