چهارمین جلسه نظارتی بر اساس مفاد تفاهم نامه موسسه با پژوهشکده آمار در خصوص برگزاری آمارگیری از مشاغل کشور برگزار شد. به منظور بررسی مدارک و مستندات اجرای پروژه...
جلسه نظارت موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و پژوهشکده‌ آمار با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان این دو موسسه برگزار شد.  اولین نشست هم افزایی نظارتی پروژه...