ظهر امروز سرهنگ محمدولی معاون طرح و برنامه ریزی بودجه فاتب به همراه هیئت همراه از روند مقدماتی اجرای پروژه آمارگیری از مشاغل کشور که توسط موسسه فرهنگی هنری...