با نزدیک شدن به اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور، جناب آقای نوده فراهانی، رئیس محترم اتاق اصناف تهران و نایب رئیس اتاق اصناف ایران طی بازدید از...