سامانه بانک اطلاعاتی سازمان ملی دامپزشکی کشور توسط متخصصان موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران به‌‌روزرسانی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران، در جلسه با...
موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران جمع آوری و سازماندهی اطلاعات تمامی افراد مشغول در حوزه قرآن و معارف را به عهده خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی موسسه بانک...
وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی برای بهره‌گیری از نتایج طرح، در پروژه ملی سرشماری مشاغل کشور مشارکت خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران،...