کارشناس آمار و سیستم های اطلاعاتی

– استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمان
– استقرار BU ها و لزوم یکپارچه سازی داده ها و گزارشات در جهت مدیریت عملکرد کسب و کار
– تهیه گزارشات دوره ای و صحیح
– دارای حداقل سه سال تجربه
– آشنایی کامل با مدل های ارزیابی عملکرد سازمان و شناسایی شاخص ها
– مسلط به اکسل و تحلیل داده و ترجیحا داشبورد سازی
– آشنایی کامل با ابزار POWER BI
– با انگیزه، پویا و علاقند به یادگیری
– تسلط کامل بر مستند سازی و گزارش نویسی