مدیر پروژه

-مسلط به نرم افزار MSP و اتوکد
-روابط عمومی بالا
-تنظیم قرار ملاقات ها
-تهیه صورتجلسات و لیست کارهای هر تیم بر اساس صورتجلسات
-مستندسازی اتفاقات و به روزرسانی
-شرکت داده ها در نظارت بر گردش کارها و روند انجام CRM
-شرکت پروژه ها در پیگیری افراد و تیم ها جهت دریافت گزارش انجام کارها CRM
-ارائه گزارش روند پیشرفت کارها و پروژه ها به تیم مدیران
-به روزرسانی قراردادهای پرسنل و مشتری