طرح کارگاه های صنعتی بالای 50 نفر کارگر دارای دفاتر مرکزی استان مرکزی

نقش و اهمیتی که بخش صنعت در جریان توسعه اقتصادی کشور دارد لزوم اهمیت در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام این بخش در برنامه ریزی های دقیق را مشخص می کند.

این طرح به صورت سالانه اجرا می شود. برای جمع آوری اطلاعات در این طرح ، آمارگیران با مراجعه به واحدهای صنعتی 10 نفر کارگر و بیشتر، تکمیل پرسشنامه های طرح مذکور را انجام می دهند. داده های جمع آوری شده طرح به صورت  نشریه صنعت ،توسط مرکز آمار ایران تهیه شده و استفاده از آن به صورت آزاد و در دسترس عموم قرار می گیرد.

جامعه آماری طرح

جامعه آماری این طرح 295 کارگاه صنعتی بالای 50نفر کارگر دارای دفاتر مرکزی بوده است.

آموزش طرح

در تاریخ 24/8/1401 دوره آموزشی طرح با حضور 4 نفر نیروهای با تجربه و حرفه ای بوده  که به مدت 5 روز در موسسه برگزار گردید.

اجرای طرح

اجرای طرح آمارگیری از دفاتر مرکزی کارگاه های صنعتی استان مرکزی از تاریخ 25/8/1401  لغایت 25/12/1401 در قالب دو پرسشنامه جامع و تفصیلی  انجام شد.

شایان گفت است که در اجرای این طرح از ظرفیت کارشناسی متخصصین بازنشسته مرکز آمار ایران نیز استفاده شده است.