طرح پژوهشی – تحقیقی سنجش از مشاغل شهر اصفهان

آمار، تصویری از واقعیت های هر جامعه را نشان می دهد به همین منظور می توان با در دست داشتن آن نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در راستای اصلاح یا تقویت آن قدم برداشت. اهمیت موضوع، زمانی مشخص می شود که جامعه مورد مطالعه را با تمام خصوصیات بارز مورد بررسی قرار دهیم.

هدف از اجرای آمارگیری ( نظرسنجی) بررسی اذهان عمومی جهت عملیاتی کردن پروژه بزرگ سرشماری مشاغل بوده است.

جامعه آماری طرح

طبق طرح فنی تعداد 4757 نمونه واحدهای صنفی مختلف که کاملاً تصادفی در نقاط مختلف شهر اصفهان بودند انتخاب شدند که از این تعداد 4424 واحد صنفی از کلیه صنوف و تعداد 333 واحد مربوط به نمونه های واحد پزشکی در سطح شهر اصفهان مراجعه و به صورت حضوری فرم های مربوطه تکمیل و مورد بررسی قرار گرفتند.

آموزش طرح

دوره آموزشی طرح مورخ 24/10/1401 با حضور 8 نفر آمارگیر و یک نفر کارشناس طرح در شهر اصفهان، طی مدت 2 روز برگزار و مطالب پرسشنامه و دستورالعمل طرح برای فراگیران بطور کامل و مبسوط توضیح داده شد.

پس از اتمام دوره آموزشی، مناطق تعیین شده جهت شروع آمارگیری مشخص گردید تا بر اساس زمانبندی تعیین شده  هر کدام از آمارگیران در مناطق خودشان حاضر و آمارگیری را شروع نمایند.

اجرای طرح

اجرای آمارگیری ( نظرسنجی) از مشاغل شهر اصفهان از تاریخ 26/10/1401  لغایت 12/11/1401 بوده است.

چند نمودار منتج از داده های جمع آوری شده با توجه به سوالات مهم طرح

نتایج بدست آمده از پاسخ به این سوال از 4424 نمونه واحد اصناف

10 درصد گزینه اول یعنی صفر تا 29 درصد،

15 درصد گزینه دوم یعنی 30 تا 59 درصد،

61 درصد گزینه 60 درصد به بالا

14 درصد هم گزینه عدم تمایل را اعلام کردند.

 

آیا تمایل دارید به صورت سالیانه و با پرداخت مبلغ120هزارتومان کلیه امکانات و خدمات ویژه  اصناف به صورت اینترنتی  برای واحد شما انجام شود؟

نتایج بدست آمده از 4424 واحد نمونه اصناف گویای رضایت 80% مبنی بر پرداخت مبلغ فوق به روش های متفاوت به شرح زیر بودند:

  • 7 درصد به روش پوز
  • 7درصد به روش واریز به حساب
  • 9درصد به صورت پرداخت نقدی
  • 7درصد از طریق وبسایت

52.3درصد موافق همه روشهای بالا بودند.

نمودار مربوط به واحد پزشکان

در مورد واحدهای پزشکان که 333 نمونه بوده نتایج داده ها گویای نظرات مثبت 100% را به شرح ذیل ارایه می دهد:

الف – 60.1% سهم نظرات مربوط به گزینه اول – صفر تا 29درصد

ب- 8/22%  سهم نظرات مربوط به گزینه دوم- 30تا 59درصد

ج- 17.1%   سهم نظرات مربوط به گزینه سوم 60درصد به بالا بودند.