طرح صحت سنجی دامی ثبت شده در سامانه GIS سازمان دامپزشکی کشور

هدف طرح برآورد درصد خطای تعداد دام های سبک ( گوسفند، بره، بز و بزغاله) و دام های سنگین ( گاو و گوساله) ثبت شده در سامانه  GIS سازمان دامپزشکی می باشد. این طرح به صورت آمارگیری نمونه ای در سطح کشور اجرا خواهد شد.