کودکان کار از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند.

آسیب های اجتماعی، نه تنها موجب افزایش هزینه های اداره جوامع می شود بلکه به دلیل تبعاتی که دارند، ساز وکارهای قضایی و امنیتی را بیش از حد به خود درگیر می کنند و موجب اتلاف منابع می شوند.

 از سوی دیگر نیز بزه و ارتکاب جرم در نتیجه افزایش آسیب های اجتماعی در یک جامعه، ساختار اجتماعی و خانوادگی آن جامعه را مورد تهدید قرار می دهد.

 در این میان؛ مسئله کودکان کار و فاقد هویت که، در طلایی ترین دوران زندگی شان استثمار می شوند و به دلیل شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی، برای تأمین نیازهای خود و خانواده خود مشغول به کار هستند و مجبور به انجام کارهایی مانند جمع آوری زباله ها، تکدی گری، تمیز کردن شیشه خودروهای عبوری، چهارراه گردی، توزیع مواد مخدر، کار در بخش خصوصی و …. می شوند، در معرض آسیب ها و خطرات جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی مختلفی قرار دارند که این وضعیت نه تنها توانمندی ها و پتانسیل های آنان را کاهش می دهد، بلکه آینده شان را نیز با تهدیدهای متفاوتی مواجه می کند.

بنابراین ساماندهی و توانمند سازی کودکان کار برای کمک به بهبود وضعیت زندگی آنان امری ضروری به نظر می رسد.

به طور کلی قریب به اتفاق پژوهش های مرتبط با مسائل کودکان کار، آسیب شناسانه بوده و فاقد طراحی مدل ساماندهی و توانمند سازی کودکان کار هستند. جنبه نوآوران و کاربردی پژوهش طرح ساماندهی و توانمند سازی کودکان کار، ارائه همین مدل ساماندهی و توانمند سازی است.

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان در نظر دارد با توجه به چالش های مربوط به کودکان کار، پژوهشی را با عنوان «طرح ساماندهی و توانمند سازی کودکان کار» ارائه دهد تا با همکاری سازمان ها و سایر مراکز مربوطه و براساس شناخت دقیق حاصل از یافته های پژوهش حاضر، تمهیداتی را لحاظ کند که به مدد این تمهیدات، مشکلات کودکان کار و فاقد هویت تا جایی که امکان دارد برطرف شده یا تقلیل یابد.

                                                                                                                                                                                                             امینی هرندی

                                                                              موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان