پیشرفت جامعه جوان مستلزم آگاه سازی است.

در حوزه مطالعات جمعیت شناسی، یکی از موضوعات مهم و راهبردی درباره اثربخشی طرح ها و قوانین، ترویج جوانی جمعیت و راهکارهای فرهنگی موثر بر کاهش آمار سقط جنین و جلوگیری از پیری جمعیت است.

با توجه به اینکه جمعیت ایران نیز با چالش هایی همچون روند پیری جمعیت و رشد ناپایدار جمعیتی روبرو است، ضروری به نظر می رسد که راهکارهایی شناسایی شود تا به تعادل میان نسل ها و استفاده پایدار از منابع طبیعی دست پیدا کنیم.

در این راستا موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان همگام با کلیه دستگاه های متولی(دادستانی کل کشور و سایر دستگاه های مرتبط) و به منظور آسیب شناسی اجرای قوانین حمایت از خانواده و جوانی در نظر دارد پژوهشی با عنوان «طرح ترویج جوانی جمعیت و کاهش آمار سقط جنین غیر مجاز در کشور» ارائه دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی قوانین موجود و عواملی نظیر مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که بر کاهش یا افزایش آمار سقط جنین و پیری جمعیت تأثیر گذار هستند، پیشنهاد شده است.

همچنین در این تحقیق، به مطالعه و بررسی راهکارهای فرهنگی برای تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندآوری پرداخته و امید است تا با بررسی شیوه های درست ترویج آگاهی، بتوان تغییرات مثبتی را در رفتار و نگرش جوانان ایجاد کرد. پیش بینی می شود که این تحقیق به نتایج نوآورانه و تحلیلی جدید در زمینه اثر بخشی طرح ها و قوانین ترویج جوانی جمعیت و راهکارهای فرهنگی موثر بر کاهش آمار سقط جنین و پیری جمعیت منتهی شود.

نتایج این تحقیق را می توان به عنوان راهنمایی کارآمد در سیاست گذاری و برنامه ریزی جمعیتی بکار برد تا در پیشبرد اهداف پایدار توسعه جمعیتی مفید باشند و در نهایت اهداف کلان و آرمانی جمعیتی کشورمان محقق شود.

                                                                                                                                                                                                    امینی هرندی

                                                                   مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان