ایران نیازمند یک  سازمان نظام رسانه ای جدید است.

امروزه، رسانه ها به عنوان یکی از اجزای کلیدی یک جامعه، نقشی بنیادین در شکل دهی و انتقال بین نسلی آگاهی ها، ارزش ها و باورها دارند و فرآیند انتقال اطلاعات را با چالش هایی نوین مواجه کرده است.

رسانه ها به عنوان پیش قراولان ارتباطات دنیای مدرن، همچنین تأثیر قابل توجهی بر تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه گذاشته اند. با توجه به این نقش حیاتی و حائز اهمیت، مصونیت، چارچوب فعالیت قانونی و کنترل منظم کنشگری رسانه ها به عنوان یکی از وظایف مهم دولت ها و سازمان های مرتبط تلقی می شود. از سوی دیگر و در پی پیشرفت های فناورانه، نظام رسانه ای ایران، به وضعیتی رسیده است که نیاز به اصلاحاتی بنیادین در راستای بهبود کیفیت و عملکرد رسانه ها و همچنین پاسخ به نیازهای جدید آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه دارد.

 در این راستا، ایجاد یک سازمان نظام رسانه ای جدید در ایران به منظور ارتقای استانداردهای کنونی، تنظیم نظام رسانه ای و تضمین حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات معتبر از منابع متنوع، یک ابر چالش مهم پیش روی جامعه ایران به شمار می رود. شناخت بایدهای اجتماعی و فرهنگی، پیاده سازی نظام سازمان رسانه ای در ایران در راستای مدیریت این ابرچالش؛ حائز اهمیت است.

به طور کلی حساسیت بسیار بالای قدرت اثرگذاری رسانه ها در عصر حاضر، سبب شده است که نه تنها دولت های گوناگون، با هدف جلوگیری از آشفتگی رسانه ای در جوامع شان، تدوین سازوکارها و نظام های رسانه ای ساختار ساز را در دستور کار قرار دهند بلکه پژوهشگران ارتباطی نیز مطالعه و پژوهش درباره ابعاد اثر گذاری رسانه ها را بیش از پیش دنبال می کنند.

در این رابطه، پژوهشی با عنوان «سازمان نظام رسانه ای جدید در ایران» توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان طراحی شده است که هدف آن حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فعالیت های رسانه ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت رسانه ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت های رسانه ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران و نظارت حرفه ای بر عملکرد آنها می باشد و با انجام پژوهش مورد اشاره، موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان در صدد است که به هدف غایی این پژوهش یعنی سازمان نظام رسانه ای جدید در ایران، تبیین نیازمندی های مداوم این صنعت و بایسته های نظام رسانه ای جدید در ایران را تا رسیدن به مقصد پیشنهاد نماید.                                                                    

                                                                                                                                                                                                           امینی هرندی

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان