بهبود رتبه بندی موسسات فرهنگی قرآن و عترت در ارتقای کیفیت خدمات آنها موثر است.

قرآن و عترت در جامعه ایرانی یکی از محورهای مهم و تأثیرگذار است که نقش مهمی در تربیت، آموزش و تعلیم آحاد جامعه دارد. موسسات فرهنگی قرآن و عترت با ارائه خدمات متنوعی مانند تدریس، ترویج، تحقیق و نشر مرتبط با قرآن و عترت، از جایگاه ویژه ای در این حوزه برخوردار می باشند و تأثیر قابل توجهی نیز بر جامعه می گذارند.

این موسسات، نقش مهمی در ارتقای شناخت عمومی از اصول و مفاهیم اسلامی دارند، با این حال، همچنان نیاز به ارتقای کیفی و روزافزون خدمات این موسسات وجود دارد.

در حال حاضر، فقدان فرآیندی یکپارچه و کارآمد در امر رتبه بندی موسسات فرهنگی قرآن و عترت در ایران مشاهده می شود که برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط این موسسات ضروری است تا شاخص های مناسبی برای ارزیابی و رتبه بندی این موسسات به دست آید. به همین منظور، اصلاح و بهبود فرآیندهای انتخاب، ارزیابی و رتبه بندی ضروری به نظر می رسد.

عواملی نظیر ابهام در فرآیند رتبه بندی و ارزیابی موسسات، عدم استفاده از شاخص های مناسب و دقیق و نبود یک فرآیند استاندارد و کارآمد در ارزیابی این موسسات، می تواند بر کیفیت و عملکرد آنها تأثیر منفی بگذارد. بنابراین شاخص های رتبه بندی ای که شامل عوامل اساسی و کلیدی هستند می تواند بر کیفیت خدمات فرهنگی این موسسات تأثیرگذار باشد.

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان قصد دارد با ارائه پژوهشی با عنوان « رتبه بندی موسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور» بهترین روش و مدل رتبه بندی موسسات فرهنگی قرآن و عترت در ایران را شناسایی کند و بتواند به عنوان راهنمایی مهم در راستای بهبود کیفیت خدمات موسسات فرهنگی قرآن و عترت و بهبود روش های رتبه بندی در این حوزه را بدست آورد.

این پژوهش می تواند به مدیران، سیاستگذاران و پژوهشگران در برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری های کلان مربوطه در این حوزه کمک شایانی داشته باشد.

                                                                                                                                                                                                    امینی هرندی

                                                          مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان