توسعه دهنده REACT

-تسلط کامل به typescript
-ترجیحا لیسانس نرم افزار یا علوم کامپیوتر
-توانمند در حل مسائل کد نویسی چالشی و ارائه راه حل
-برخورداری از قدرت تحلیل سیستم و دارای ذهن تحلیل گر
-مذاکره پذیر در مسایل فنی، دارای روحیه کار تیمی و پذیرش نظرات گروه
-آشنایی با یک زبان برنامه نویسی دیگر بجز js و ts