برنامه نویس (Back-End)

-تسلط به Next
-تسلط به Type script
-تسلط به کتابخانه React
-آشنایی با مفاهیم REST
-آشنایی با Git و Gitlab
-آشنایی با tailwind
-خلاقیت و مسئولیت پذیری
-روحیه کار تیمی
-اشتیاق یادگیری