شوک اقتصادی، صنعت بیمه را ریسک پذیر می کند.

صنعت بیمه یکی از صنایع مهم هر جامعه ای است که بر مبنای تعهدات مالی و خدماتی که به افراد و شرکت ها می دهد استوار است و از این رو کمک می کند تا در برابر مخاطرات مالی و جسمانی محافظت شوند. با توجه به اینکه هر جامعه ای ممکن است با شوک های اقتصادی مختلفی مواجه شود، ارزیابی تأثیر این شوک ها بر عملکرد صنعت بیمه بسیار اهمیت دارد چرا که این صنعت یکی از صنایع بحران پذیر و حساس است، بنابراین، تحلیل صحیح و دقیق از تأثیر شوک های اقتصادی مختلف بر عملکرد صنعت بیمه بسیار ضروری است.

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان با طراحی پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران» قصد دارد به مدل کارآمدی برسد تا بتواند در دوران تغییرات ناپایدار، نتایج قابل قبولی برای پیشبرد اهداف صنعت بیمه ارائه دهد.

برخی از این شوک ها شامل: خروج آمریکا از برجام و آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن، صعود و سقوط شاخص بورس و اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن است. بررسی این شوک ها و تحلیل تأثیر آنها بر عملکرد صنعت بیمه، به ما کمک می کند تا روندها و الگوهای مهم در این صنعت را بهتر درک کنیم و راهکارهای مناسب جهت مقاومت صنعت بیمه در مقابل شوک های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم.

همچنین برای ارتقای مدیریت مطلوب تاثیرات شوک های اقتصادی بر عملکرد صنعت بیمه در ایران، پژوهش حاضر پیشنهاد شده است تا  براساس یافته های آن و به مدد آشکارسازی پدیده های زمانی مرتبط با تأثیر شوک های اقتصادی بر عملکرد این صنعت که در نتیجه چنین تحقیقی به دست می آید، علاوه بر اینکه امکان پیش بینی روندهای آتی را فراهم می کند،راهکارهای مدیریتی مناسب و پیشنهادهای عملی تری را با هدف تقویت تاب آوری صنعت بیمه در برابر شوک های اقتصادی، ارائه خواهد داد.

بنابراین در این بحبوحه زمانی موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان تمام توان خود را برای تحلیل و تدوین سیاست های مناسب در زمینه تاب آوری شرکت های بیمه در برابر شوک های اقتصادی به کار برده است تا به راهکاری همه جانبه و تمام شمول در موفقیت این صنعت بزرگ دست یابد و خطرات و ریسک های صنعت بیمه را به حداقل برساند.

                                                                                                                                                                                                            امینی هرندی

                                                                                  موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان