بانک اطلاعاتی بانک جامع اطلاعات فرهنگی ایران

این پروژه زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در سال 1391 اجرا گردید که به عنوان تنها مرجع تخصصى در حوزه فرهنگ، هنر و ورزش کشور در 3000 صفحه و در 9 بخش کلى و 14زیر گروه تهیه و تدوین شده است:

 • اطلاعات در حوزه ورزش و تندرستى
 • معرفى مراکز دولتى و خصوصى ورزشى کشور
 • ورزش، فرهنگ و اقتصاد
 • مجموعه قوانین ورزشى کشور
 • روشهاى پژوهش، برنامه ریزى و مدیریت
 • اطلاعات عمومى و تخصصى در حوزه تبلیغات، بازاریابى و صنعت چاپ
 • لیست تمامى باشگاه هاى بانوان و آقایان
 • آموزش روابط عمومى و چگونگى برقرارى ارتباط
 • اطلاعات در حوزه تبلیغات، بازاریابى و چاپ
 • شکل گیرى جامعه و تهاجم فرهنگى
 • فرهنگ ایرانى – اسلامى
 • مجموعه قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
 • مدیریت فرهنگ و مهندسى فرهنگى
 • لیست واحدهاى داراى مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در کشور
فرهنگی-01