بانک اطلاعاتی بانک جامع اطلاعات سازمان‌ها، ادارات و نهادهاى دولتى کشور

این بانک اطلاعاتى زیر نظر وزارت کشور تهیه شده که شامل اطلاعات تمامى نهادها، سازمان ها و ادارات دولتى در کشور مى باشد. این اطلاعات به تفکیک نام سازمان، آدرس، تلفن، نوع خدمات، ساعات کارى، چارت سازمانى، آدرس وبسایت و… تهیه و تدوین شده است که به صورت کلى در دسته هاى زیر طبقه بندى مى شوند:

  • دستگاه هاى اجرایى
  • وزارتخانه ها
  • سازمان هاى مستقل
  • نهادها و موسسات عمومى غیر دولتى
  • بانک هاى دولتى و خصوصى
  • سایر دستگاه هاى اجرایى