آمارگیراناحراز هویت

مخاطب گرامی

از آنجایی که حفظ اطلاعات شخصی شما بر عهده ماست فرایند دقیقی طراحی کردیم تا تنها آمارگیران مورد وثوق موسسه اجازه داشته باشند اطلاعات شمارا دریافت نمایند.یکی از این روش ها احراز هویت آمارگیران از طریق پر کردن فیلد های زیر است.

در صورتی که ارقام زیر را به درستی تکمیل فرمایید بایستی مشخصات آمارگیر برای شما نمایش داده شود.