اجرای طرح آمارگیری نمونه ای از نانوایان سطح شهر تهران

مقدمات شروع طرح آمارگیری از نانوایان شهر تهران که به سفارش پژوهشکده اتاق اصناف ایران بوده است در هفته آخر مرداد ماه توسط 5 نفر از ماموران آمارگیر آغاز شد،

اجرای پروژه آمارگیری نمونه ای نانوایان پس از جذب نیرو و آموزش توجیهی و توزیع منطقه ای به مدت یک ماه از تاریخ 1/6/1401 لغایت 31/6/1401 اجرا شده است.

در این آمارگیری که به شکل نمونه ای اجرا شد به 628 واحد نانوایی که شامل 351 واحد نمونه نانوایی سنتی و 277 واحد نانوایی سنگکی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران مراجعه و اطلاعات فعالیتی واحدهای نمونه در فرم های آماری ثبت گردید.

آموزش و نیروی انسانی بکار گرفته شده در طرح

تعداد نیروی بکار گرفته شده در این طرح 5 نفر از نیروهای با تجربه و حرفه ای بودند که طی دوره آموزشی 3 روزه در این طرح مشارکت داشتند.

گزارش تصویری: