بررسی تاثیرات شوک های اقتصادی بر عملکرد این صنعت (مطالعه موردی صنعت بیمه در ایران)