آخریناخبار

بررسی زمینه های همکاری و تعامل موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای اجرایی شدن پروژه آمارگیری از مشاغل کشور

بررسی زمینه های همکاری و تعامل موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای اجرایی شدن پروژه آمارگیری از مشاغل کشور

بررسی ساز وکارهای همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران

بررسی ساز وکارهای همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران درخصوص اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از